Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní školy pod Svatou Horou, Příbram. Nachází se v samostatném pavilonu, který je spojen se základní školou. Vstup do jídelny je možný také ze dvora pod dolním pavilonem školy. Ve školní jídelně se stravují žáci Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, žáci z detašovaného pracoviště Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a mohou se zde stravovat i cizí strávníci. Jídelna připravuje obědy pro žáky Základní školy Trnka z Dobříše. Vaří se dvě jídla na výběr.

Vedoucí: Lucie Novotná, tel.: 318 401 153

JSME TU PRO VÁS

Pondělí – pátek:
Od 7,30 hod. do 8,00 hod. a od 11,15 hod. do 14,00 hod.
Poslední tři pracovní dny na konci měsíce a první tři pracovní dny na začátku měsíce od 7.30 hod. do 14.30 hod.

OBĚDY SE VYDÁVAJÍ

Od 11.15 hod. do 14.00 hod.

JAK HRADIT STRAVNÉ = PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Stravné se hradí hotově nebo prostřednictvím běžného účtu.

1/ HOTOVĚ

Strávník hradí obědy hotově u okénka v jídelně ve dnech k tomu určených. Většinou jsou to poslední tři pracovní dny v měsíci a na začátku nového měsíce první tři pracovní dny, od 7:30 do 14,30 hod. Úhrada musí být provedena den před tím, než se chce strávník stravovat nebo nejpozději do 8,00 hod. téhož dne. Peníze za odhlášené obědy z předcházejícího měsíce se odečtou od zakoupených obědů na následující měsíc. Poslední školní týden v červnu se přeplatky vrací hotově u okénka v jídelně. Jiné dny, než je uvedeno, lze uhradit stravné také, ale strávník provede platbu sám na účet školy, některým z následujících způsobů:

 • složí hotovost na účet školy v ČSOB
 • platbu zašle složenkou typu A na účet školy
 • platbu převede ze svého účtu na účet školy (např. prostřednictvím internetového bankovnictví).

Číslo účtu: 274 184 521
Kód banky: 0300
Variabilní symbol: 555+ev. číslo strávníka (celé číslo sdělí vedoucí školní jídelny)
Konstantní symbol: 0308

2/ INKASEM PROSTŘEDNICTVÍM BĚŽNÉHO ÚČTU – DOPORUČENO

Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím běžného účtu formou inkasa, musí vyplnit přihlášku ke stravování pro inkasní platby a otevřít na svém účtu povolení k inkasu. Povolení k inkasu se otevře na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce. Do povolení k inkasu se neuvádí variabilní symbol. Dále se v povolení může zadat částka, kterou nesmí náš požadavek k inkasu překročit (doporučujeme 1000 Kč). Jiný údaj se do povolení nezadává. Při přihlašování ke stravování, strávník místo úhrady v hotovosti odevzdá vyplněnou přihlášku, kde svým podpisem potvrzuje, že ve své bance otevřel povolení k inkasu pro náš účet.

V dalším období:

 • Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového měsíce
 • Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového školního roku

První platba za stravné ve školním roce je jistina. Výše jistiny odpovídá výši platby za stravné na jeden měsíc podle věkové kategorie. Další měsíce vybíráme stravné zpětně. To znamená, že po ukončení měsíce dáme příkaz k inkasu a z vašeho účtu inkasujeme platbu za skutečně přihlášené obědy. To jsou přihlášené obědy na měsíc, od kterých jsou odečtené vámi odhlášené obědy v průběhu měsíce. Stravné za poslední měsíc školního roku je hrazené z jistiny. Stravné inkasujeme k 12. dni v měsíci.

JISTINA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
1. – 4. třída (7-10 let): 650,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let): 750,00 Kč
9. třída (15 let a více): 850,00 Kč
Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Strávník, který hradí stravné inkasem, má přihlášené obědy od prvního dne nového měsíce a od prvního dne následujícího, nového školního roku. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv změnu – změnu školy – nemoc – nechce se dále stravovat – dny, kdy pravidelně nebude chodit na oběd – aj..

3/ TRVALÝM PŘÍKAZEM

Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, se nejdříve přihlásí ke stravování, kde mu bude přidělené evidenční číslo. Dostane přihlášku ke stravování a na základě údajů uvedených na přihlášce zadá trvalý příkaz k úhradě. Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny. Platba musí být připsaná na účet školy nejpozději den před dnem, kdy se strávník chce stravovat. Po připsání platby na účet školy jsou strávníkovi přihlášené obědy na následující měsíc nebo dny. Noví strávníci, kteří zvolí tuto formu úhrady, první měsíc uhradí hotově nebo zašlou platbu jednorázovým příkazem.

Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového školního roku, pokud je platba připsaná na účet do 31. 8.

KOLIK ZA JEDEN OBĚD

kategorie strávníkacena za jeden oběd
7 až 10 let30,00 Kč
11 až 14 let34,00 Kč
15 let a více40,00 Kč
cizí strávníci97,00 Kč

ZAŘAZENÍ STRÁVNÍKŮ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Žáci se zařazují do kategorií (výživových a finančních normativů) podle věku dítěte. Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, příloha 2, stanoví zařazení strávníků do kategorií na dobu školního roku podle věku, kterého žák ve školním roce dosáhne. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo kategorie takto:

1. kategorie7 – 10 let(1. – 4. třída)
2. kategorie11 – 14 let(5. – 8. třída)
3. kategorie15 let a více(9. třída a dále)

Strávník, který měl odloženou školní docházku je ve 4. třídě zařazen do 2. kategorie a v 8. třídě do 3. kategorie.

Příklad:
Strávník chodí do 4. třídy, měl odloženou školní docházku, je mu 10 let a je zařazený ve 2. kategorii. Na začátku školního roku 1.9. je mu 10 let, ale v březnu (červenci, srpnu) dosáhne věku 11 let. V průběhu školního roku dosáhne věku určeného pro 2. kategorii. Podle vyhlášky o školním stravování se strávník zařazuje do kategorie na celý školní rok podle věku, kterého ve školním roce dosáhne.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

1. Osobně v jídelně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hod. téhož dne.
2. Prostřednictvím internetového jídelníčku (je třeba znát přihlašovací údaje, které strávník získá při přihlášení do školní jídelny).
3. Mailem lze provést odhlášku a to nejpozději do 8,00 hod. ráno. Odhlášku mailem vám potvrdíme. Pokud nedostanete potvrzení vaší odhlášky, není odhláška provedena a je nutné odhlášku provést telefonicky. Mailová adresa lucie.novotna@1zs-pb.cz

Ráno do 8.00 hod. se obědy neodhlašují první den nového školního roku, poslední školní den.

ČIPY

Každý strávník musí mít identifikátor – čip.
Identifikátor umožňuje strávníkům volbu ze dvou jídel, odhlašování a přihlašování obědů prostřednictvím objednávkového místa a výdej obědů. Identifikátor informuje vydávající obědů, zda strávník má přihlášené obědy, zda má oběd č. 1 nebo č. 2 a jaká je stravovací kategorie. Pokud si strávník zapomene identifikátor doma, je mu vydaná náhradní stravenka.

Každý žák dostane při nástupu do Základní školy pod Svatou Horou čip. Žáci mají propůjčené čipy po dobu školní docházky na Základní školu pod Svatou Horou, při ukončení docházky (přestup na jinou školu, ukončení povinné školní docházky, …) čipy vrací.

Při ztrátě čipu, při poškození si strávník pořídí nový čip na vlastní náklady. Dle sdělení výrobce čipů je doba použitelnosti čipu „Klíč, kapka“ 10 let. Ceny: čip – 130 Kč

INTERNETOVÝ JÍDELNÍČEK – STRAVA.CZ

Strávníci přes svůj internetový jídelníček mohou odhlašovat, objednávat a volit obědy, jak jim program dovolí.

Co je třeba?

 1. Při přihlášení ke stravování, strávník dostane přihlašovací údaje pro svůj internetový jídelníček – uživatelské jméno a heslo.
 2. Otevřít stránky na adrese http://www.strava.cz/ nebo na webových stránkách školy www.1zs-pb.cz kliknout na odkaz ve složce školní jídelna Jídelníček internet.
 3. Zadat číslo jídelny, uživatelské jméno, heslo a přihlásit se do svého internetového jídelníčku.
 4. Nabídka objednávky stravy v levé části obrazovky. Rozbalí se jídelníček. Přihlášené obědy jsou označené.
  • Pokud chcete oběd odhlásit, klikněte na označení – fajfku, označení zmizí. Tím odhlásíte oběd.
  • Pokud chcete změnit z č. 1 na č. 2 nebo naopak, klikněte na označení – fajfku,  označení zmizí a opět klikněte tam, co chcete přihlásit.
  • Polévka a doplněk se nepřihlašují a ani neodhlašují
 5. V horní části obrazovky kliknout na ikonu „ODESLAT“.
 6. Ukončení – odhlášení uživatele

Kliknutím na ikonu na konci řádku oběd 1 a oběd 2 se dozvíte, do kdy lze provádět změny v objednávce a další ikona dává informaci o alergenech.

Heslo si může strávník změnit ve svém osobním internetovém jídelníčku v odkazu „Nastavení uživatele“. V tomto odkazu si také lze nastavit další nabízené služby.

Upozornění

V době nepřítomnosti ve škole jsou zákonní zástupci nebo strávníci povinni odhlásit obědy. Do jídlonosičů mohou odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník chce odebrat oběd i mimo první den neplánované nepřítomnosti ve škole, cena za oběd je stejná jako v době prázdnin nebo ředitelského volna, tj. s navýšením o režijní náklady (47,00 Kč).

Vedoucí školní jídelny:
Novotná Lucie
tel.: 318 401 153
e-mail.: lucie.novotna@1zs-pb.cz

Na případné vaše dotazy odpoví vedoucí školní jídelny.