Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Stávka učitelů 27. 11. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jsme hluboce znepokojeni rozhodnutími MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň a kvalitu vzdělávání. Čekali jsme do poslední možné chvíle, ale i přes vyhlášení možné stávky se postoj ministerstva nezměnil. Dne 21. 11. 2023 proto ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, oznámil vedení školy, že zaměstnanci ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, vstupují do stávkové pohotovosti a budou se dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky formou neplacené neúčasti v zaměstnání. 

Znamená to, že škola bude pro žáky 27. 11.  2023 zcela uzavřena,  a nebude probíhat vyučování ani jiná činnost školského zařízení (tj. školní družina, školní klub a školní jídelna), pokud se na politických jednáních nepodaří najít uspokojivé řešení. Obědy na tento den budou automaticky odhlášeny. Pokud dojde ke změnám, budeme vás informovat.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Naším zájmem je, aby  děti získávaly kvalitní vzdělání v moderním prostředí za využití všech prostředků odpovídajících současným trendům. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a s tím se neztotožňujeme.

Plánovanými finančními škrty a snižováním platů nepedagogů, popř. snižováním stavu zaměstnanců můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, o čisté a estetické prostředí nebo o skvělé obědy pro vaše děti, ale také o kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu.

Stávka, do které vstupujeme, totiž není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků. To je naší, a věříme, že i vaší, prioritou.

Rozhodnutí MŠMT budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň a kvalitu vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

 1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic. Ze 77 000 nepedagogických pracovníků chybí ve školském rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky pro 17 000 plných úvazků (což je 22 %). Jedná se především o kuchařky školních jídelen, školníky, uklízečky nebo administrativní pracovníky. Hrozí následující scénáře:
 • nepedagogickým pracovníkům škol se propadnou platy o 22 %,
 • platy nepedagogických pracovníků budou ředitelé škol nuceni dorovnat z peněz původně určených na nenárokové části platu učitelů,
 • dojde k propuštění 17 000 nepedagogických pracovníků (respektive ke zrušení 8 000 neobsazených míst a propuštění 9 000 nepedagogů).
 • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učebnice, učební pomůcky, ICT technika pro žáky, plavání žáků, další vzdělávání pedagogů apod.
 • Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax). Jedná se především o úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání žáků v dělených třídách  – na cizí jazyky, informatiku, český jazyk a matematiku, tandemovou výuku nebo odborný výcvik apod. Navrženo je snížení pro střední školy o 15 % a pro základní školy o 6 %. Takže škola, která nyní využívá PHmax na 100 %, bude muset propustit 15 % učitelů (SŠ), respektive 6 % učitelů (ZŠ) – nebo bude ředitel školy nucen stávajícím učitelům snížit o 15 % (respektive o 6 %) úvazky a ve třídách se bude vyučovat neděleně plný počet žáků. To bude mít fatální negativní dopady na kvalitu výuky. Jak pak bude možná tolik žádaná a potřebná individualizace výuky pro každého žáka?
 • Snížení mzdových prostředků o 2% pro ostatní pedagogické pracovníky (vychovatele, asistenty pedagoga apod.)
 • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické. Avizovaná redukce počtu asistentů pedagoga od roku 2025 je neuvážená a příliš radikální – takovýto nekoncepční úbytek asistentů pedagoga v současném systému inkluze negativně a zásadním způsobem ovlivní vzdělávání. Bude chybět podpora pro děti nadané, znevýhodněné nebo děti s psychickými problémy.
 • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

Výše uvedené skutečnosti nás vedou k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

 1. Zabránění škrtů v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 – okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření ministra se jedná o 5 miliard korun).
 2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice školního psychologa a speciálního pedagoga apod.), a to od roku 2025 a koncepčně.
 3. Zabránění nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy – plnění koncepčních dokumentů MŠMT a zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze
  k marginální úspoře za každou cenu.

„Kvalitní vzdělání má svoji cenu. Není možné šetřit na dětech.“

„Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti!“

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

Zdroj: https://citaty.net/autori/jan-amos-komensky/

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu