Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Právnická osoba Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram II, jako věcně a místně příslušný správní orgán zastoupená ředitelem školy – oprávněná úřední osoba ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla následovně:

vyhovuje se žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy pod Svatou Horou, Příbram ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

... Aktuality