Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022-2023.

Podání přihlášky a zápisový lístek

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

 • Počátkem měsíce února 2023 sdělí žáci výchovné poradkyni naší školy jejich volbu SŠ/ studijních oborů.
 • Škola následně připraví přihlášky + zápisový lístek a potvrzené je předá žákům.

Přihlášky musí podepsat zákonný zástupce i žák! Střední odborná učiliště a některé střední odborné školy vyžadují lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (potvrzuje se přímo na přihlášce).

 • Zákonní zástupci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2023 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022).

Na přihláškách budou uvedeny obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách bude zachováno stejné pořadí škol /případně stud. oborů na jedné SŠ/.                                                                       

Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je uvedena na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu (pokud se na dané škole koná).                               

Pořadí škol nerozhoduje o tom, které škole dává žák přednost. 

 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ přibližně 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.                                                 
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (čtyřleté maturitní obory).

Jednotná přijímací zkouška je povinná z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří – zde se nekoná)                                         

Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

 • Na učební obory se přijímací zkouška nekoná.
OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií17. dubna 202318. dubna 2023
 • Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.                                         

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle :

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena     

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.            

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka / literatury a matematiky.

 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách SŠ či na veřejně přístupném místě střední školy nejdříve 28. 4. 2023 – po dobu 15 dnů.                              
 • Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené!                                                                                           
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce žáka písemně.
 • Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou.
 • V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK musíte předložit na školu, kterou si žák vybere, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Tím potvrdí svoje rozhodnutí stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané škole.

Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.